چرا خانم ها در نماز باید حجاب کامل داشته باشند؟

این حکم به زنان مسلمان می  فهماند که حجاب، مطلوب خداوند است، به گونه­ ای که حتی در نماز از زن مسلمان خواسته با حفظ حجاب با خداوند سخن بگوید؛ چون او بنده­اش را این گونه می پسندد. چه بسا این دستور تمرینی باشد برای حفظ حجاب.sajdeh